Skip to main content | Skip to navigation | Screen Reader Access | Text Size: A-  A  A+  |    
ciet

Contact Directory

Ministerial Posts

Sr.No. Post Staff in position EPBX.No/Extn.
+91-11-26864801-10
1Dy. Seecy.Smt. Abha Munzani301
2Under SecretarySmt. Sushila Sharma 338
3Accounts OfficerSh. Brahm Pal Singh306
4Section OfficerSh. T.D. Bisht
Smt. Victoria Minz
Sh. R.S. Rawat
Sh. Parash Ram
331
220
337
242
5A.P.C.Sh. Vinod Sahni
Mrs. Suman Bali
222
160
6P.S.Sh. Mahavir Singh225
7Sr. AccountantSmt. Supravasa Singh306
8AssistantSmt. Kamla Adhikari
Smt. Kokila Nigam
Smt. Sunita Bansal
330
242
331
9P.A.Ms. Navaljeet
Smt.Jasbir Kohli
Smt. Gyati Pokhariyal
302
215
225
10Jr. AccountantSh. Sanjiv Tiwari306
11UDC/Asstt. CashierSh. Sumant Thapliyal
Sh. Savender Dayal Nirwan
Smt. Rekha
Smt. Krishna Devi
Smt. Mukesh Devi
307
335
306
221
160
12LDC Sh. R.K. Meena
Sh. Kishori Lal Sharma
Sh. Gulshan
Sh. K.S. Pandey
Sh. Raghuvir Singh
Sh. M.S. Ranga
Sh. Anshul
222
009
337
331
331
432
335
13FarashSh. Gokul Dev
Sh. Pappu (TS)
337
337
14MessengerSh. Gambhir225
15DaftarySh. Ramesh Kr.
Sh. Dukharan Ram
302
242